Kế Hoạch tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Kế Hoạch tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Để tìm được người thủ lĩnh tài năng đủ sức thiết phục và thu hút lực lượng thanh niên của nhà trường nên vào ngày 26/10/2016 ban chấp hàng Đoàn trường nhiệm kỳ 2018-2019 đã tiến hành đại hội Đại biểu lần thứ 9 năm học 2019-2020

BCH QUẬN ĐOÀN – QUÂN 6
BCH ĐOÀN THPT PHÚ LÂM
     Số: 80 /KHĐH/PL-ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 Quận 6, ngày 16 tháng 10 năm 2019 

KẾ HOẠCH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TRƯỜNG THPT PHÚ LÂM

NHIỆM KỲ 2019 – 2020

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Mục đích:

–   Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường THPT Phú Lâm năm học 2018 – 2019;

–   Triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh  niên  năm học 2019 – 2020 đến từng Chi Đoàn nhằm tạo sự thống nhất, mang lại hiệu quả cao cho phong trào thanh niên Trường THPT Phú Lâm;

 1. Yêu cầu:

–   Công tác tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

–   Tổ chức trang trọng, đúng thành phần

 1. NỘI DUNG:
 2. Đại hội trù bị:

– Thời gian: 16 giờ 20 phút ngày 24/10/2019 (thứ năm)

– Dự trù đoàn chủ tịch, đoàn thư ký

– Thông qua dự thảo văn kiện

– Thông qua danh sách đề cử BCH nhiệm kỳ 2019-2020

– Dự trù tổ bầu cử

– Thống nhất một số quy định dự đại hội chính thức.

 1. Đại hội chính thức
 2. Nội dung:

– Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

– Diễn văn khai mạc.

– Tóm tắt dự thảo văn kiện trình đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Phú Lâm

– Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường THPT Phú Lâm năm học 2018 – 2019.

–  Triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường THPT Phú Lâm năm học 2019 – 2020.

 1. Thời gian – địa điểm:

– Thời gian dự kiến: 7h30 – 11h30 ngày 26/10/2019 (thứ bảy)

–  Địa điểm: Hội trường Trường THPT Phú Lâm

 1. Thành phần tham dự:

–  Mời đại diện Quận Đoàn;

– Mời đại diện BCH Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Tất Thành, Bình Phú, Phạm Phú Thứ;

–  Mời Chi bộ, BGH, giáo viên quản nhiệm

 1. Chương trình:

NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI: Do BTC đại hội điều hành

 • Văn nghệ đầu giờ
 • Chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca
 • Tuyên bố lí do
 • Giới thiệu đại biểu
 • Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách đại biểu
 • Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình đại biểu và kết quả thẩm tra tư cách đại biểu về dự đại hội.
 • Giới thiệu đoàn chủ tịch và đoàn chủ tịch giới thiệu thư kí đại hội

 PHẦN NỘI DUNG: Do chủ tịch đoàn điều hành

 • Đoàn chủ tịch đọc diễn văn khai mạc đại hội
 • Đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc
 • Trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động nhiệm kỳ 2018-2019, phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2020 và bản kiểm điểm của Ban chấp hành.
 • Đại diện Đoàn Thư ký trình bày bản tổng hợp ý kiến đóng góp cho bản tổng kết và phương hướng hoạt động.
 • Biểu quyết thông qua văn kiện đại hội.
 • Ban Chấp hành đoàn trường cũ tuyên bố mãn nhiệm kỳ
 • Thông qua phương án nhân sự Ban Chấp hành đoàn trường – Biểu quyết số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên.
 • Giới thiệu ban kiểm phiếu
 • Tiến hành các thủ tục bầu cử
 • Công bố kết quả bầu cử
 • BCH đoàn trường nhiệm kỳ 2019 – 2020 ra mắt trước đại hội
 • Phát biểu của Chi bộ nhà trường và Ban Thường vụ Quận đoàn (nếu có)
 • Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo
 • Thư kí thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội
 • Đoàn chủ tịch điều hành biểu quyết Nghị quyết đại hội

NGHI THỨC BẾ MẠC:

Chào cờ bế mạc

 • BẦU BTV VÀ CÁC CHỨC DANH BÍ THƯ VÀ PHÓ BÍ THƯ
 • Tuyên bố lí do.
 • Giới thiệu đại biểu.
 • Giới thiệu đoàn thư ký.
 • Thông qua chương trình.
 • Phát biểu của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên.
 • Tiến hành công tác bầu cử.
 • Thông qua biên bản họp.
 • Bế mạc.

III.  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 1. Các chi đoàn lớp

–   Đại hội chi đoàn lớp đề cử, ứng cử nhân sự BCH nhiệm kỳ 2019 – 2020

–   Tổ chức cho lực lượng cán bộ Đoàn tham gia Hội nghị Tổng kết và chương trình tập huấn theo đúng đối tượng (gửi danh sách tham dự cho từng lớp).

 1. BCH Đoàn Trường

–   Chuẩn bị báo cáo tổng kết, chương trình công tác, bản kiểm điểm, tài liệu, hình ảnh, cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị.

 1. Thành lập Ban tổ chức hoạt động:

– Đ/c Lê Bảo Ngọc, Bí thư Đoàn Trường                                               Trưởng ban

– Đ/c Nguyễn Nhật Anh, Phó Bí thư Đoàn Trường                                Phó ban

– Đ/c Phạm Đức Duy, UV BCH Đoàn Trường                                      Thành viên

– Đ/c Nguyễn Vũ Trung Nguyên, UV BCH Đoàn Trường                    Thành viên

– Đ/c Trần Nghĩa Nhân, UV BCH Đoàn Trường                                    Thành viên

– Đ/c Nguyễn Cao Tú Đông, UV BCH Đoàn Trường                            Thành viên

 1. Nhân sự:

Phụ trách âm thanh, máy chiếu ( nhớ thầy Nang hỗ trợ)

– Phụ trách nước uống, hoa, kinh phí hoạt động (nhờ Cô Trâm, cô Xi hỗ trợ)

– Triệu tập đoàn viên các khối lớp theo danh sách đính kèm (nhờ thầy cô giáo viên Quản nhiệm hỗ trợ)

– Phụ trách nội dung chương trình, in thiệp mời (Bảo Ngọc)

– Phụ trách vệ sinh hội trường sạch đẹp (nhờ các cô tổ vệ sinh hỗ trợ)

– Phụ trách an ninh, trật tự, giữ xe và hường dẫn đại biểu về dự đại hội (nhờ các chú bảo vệ hỗ trợ)

 1. Chi phí tổ chức:

– Trích từ quỹ Đoàn (có bảng dự chi kèm theo).

 1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
 • 15/10/2019:                               Lên kế hoạch
 • 19/10/2019:                               BCH Đoàn Trường thông qua kế hoạch
 • 21/10/2019                                Đón tiếp Quận Đoàn, Chi bộ, BGH về duyệt văn kiện
 • 24/10/2019:                               Đại hội trù bị
 • 26/10/2019:                               Đại hội chính thức

Nơi gửi:

 • Nhà Đầu Tư (hỗ trợ kinh phí);
 • Chi bộ – BGH Trường (báo cáo);
 • BCH Các chi đoàn (thực hiện);
 • Các thanh viên BTC (thực hiện);
 • Lưu .
 • 30/10/2019:                               Họp rút kinh nghiệm
 

 

 

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ 

      Lê Bảo Ngọc

DUYỆT CỦA NĐT

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

DUYỆT CỦA CHI BỘ